Tickets voor de singles party op 1/06 THE LAB Gent beschikbaar. Voor meer informatie druk hier.

Privacy Statement

 

In deze Privacy Statement verwijzen we naar de BV A bit MORE, met maatschappelijke zetel te Teaterstraat 16, 9050 Gent en met ondernemingsnummer 1003/101/942. (hierna ‘A bit MORE’).
A bit MORE is een dating bedrijf dat via matching kandidaten koppelt en een event organiseert om mekaar te ontmoeten (hierna ‘Dienst’).
A bit MORE hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

 

PERSOONSGEGEVENS

 

A bit MORE is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens via de website , inclusief de gegevens die A bit MORE ontvangt via mail (info@abitmore.me). A bit MORE verbindt zich ertoe om de algemene verordening persoonsgegevens (Verordening 2016/679) te respecteren.

 

1. WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

 

Verwerking van persoonsgegevens gebeurd op basis van één van de zes rechtsgronden die te vinden zijn in de AVG (toestemming, rechtvaardig belang, uitvoering overeenkomst, …). 
Verwerkingsactiviteit 1: ingevulde vragenlijst
doel van de verwerking: selectie en matching op events
persoonsgegevens die voor dat doel worden verwerkt zijn de 8 thema’s uit de vragenlijst (persoonlijkheid, sociaal familiaal, hobby’s, intitmiteit en relaties, sociaal economisch, locatie en afsluiten met fysieke kenmerken).
Rechtsgrond van de verwerking: toestemming van de betrokkene
de retentieperiode: de gebruiker blijft zelf eigenaar van zijn data en beslist zelf wanneer hij zijn account en al de gegevens erbij verwijderd uit de website

Verwerkingsactiviteit 2: automatisatie mails via mailchimp
doel van de verwerking: de gebruiker op de hoogte brengen van selecties, nieuwe events en specifieke details omtrent een event
persoonsgegevens die voor dat doel worden verwerkt: mailadres, voornaam, naam, geslacht en adres
rechtsgrond van de verwerking: Noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst
de retentieperiode: de gebruiker blijft zelf eigenaar van zijn data en beslist zelf wanneer hij zijn account en al de gegevens erbij verwijderd uit de website

Verwerkingsactiviteit 3: mails via info@abitmore.me of contact formulier website

doel van de verwerking: de gebruiker zijn vragen beantwoorden
persoonsgegevens die voor dat doel worden verwerkt: mailadres, voornaam, naam
rechtsgrond van de verwerking: Noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst
de retentieperiode: 2 jaar na het laatste contact met A bit MORE

A bit MORE kan via de website de volgende Persoonsgegevens verwerken:
Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type, tijdstip en geografische locatie;
Contactgegevens verstrekt bij het invullen van het formulier: naam, voornaam, adresgegevens, e-mail, GSM/telefoon nummer, geslacht en geboortedatum (hierna ‘Contactgegevens’);
Gegevens verstrekt bij het invullen van het formulier: voorkeuren mbt het event, uiterlijke kenmerken, informatie over seksuele activiteit, religie, politieke voorkeur, opleiding, gebruik van drugs (inclusief, roken en alcohol), gegevens mbt de persoonlijkheid, tewerkstelling, talenkennis, familie, reisgewoontes, voedingsgewoonten, relatiestatus, gegevens mbt de vriendenkring, relatievoorkeuren, voorkeuren mbt een ideale partner (hierna ‘Enquêtegegevens’);
De foto’s en/of filmpjes die A bit MORE ontvangt ter motivatie van de inschrijving;
De foto’s en/of filmpjes die gemaakt worden tijdens het verstrekken van de Dienst.
Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken, bijvoorbeeld wensen of allergieën.

 

2. DOEL VAN DEZE VERWERKING

 

A bit MORE kan de persoonlijke gegevens die u verstrekt voor verscheidene doeleinden gebruiken:
A bit MORE gebruikt uw Persoonsgegevens voor het uitvoeren en aanbieden van de Dienst.
A bit MORE gebruikt uw Persoonsgegevens voor doeleinden van klantenbeheer, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden.
Uw Contactgegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden, statistisch onderzoek en een betere afstemming van onze producten en diensten op uw behoeften.
Uw Contactgegevens kunnen gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing, bijvoorbeeld om u via e-mail, telefonisch of per post te informeren over producten en campagnes van A bit MORE.
A bit MORE gebruikt uw Persoonsgegevens wanneer zij daar wettelijk toe verplicht is.
Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming kan u deze ten alle tijden intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

3. DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

A bit MORE stelt uw Persoonsgegevens beschikbaar aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.
A bit MORE kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken.
A bit MORE geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:
Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses, in welk geval A bit MORE de anonimisering van de Persoongegevens nastreeft;
Organisaties waartoe A bit MORE een wettelijke verplichting heeft om persoonsgegevens te delen.
A bit MORE stelt uw Contactgegevens ter beschikking van:
Verwerkers die voorzien in marketing of partner zijn van A bit MORE ;
Organisaties die voorzien in het verwerken van betalingen;
A bit MORE kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

4. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

A bit MORE houdt zich eraan uw Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig voor het uitvoeren van de dienst.
Daartoe zal A bit MORE u na het uitvoeren van de Dienst contacteren met de vraag of u de verzamelde Persoonsgegvens wil wissen.

 

5. UW RECHTEN

 

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door zich te richten tot A bit MORE, met Teaterstraat 16, 9050 Gent of info@abitmore.me met een schriftelijk verzoek, met bijgevoegd een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.
A bit MORE zal u binnen 1 (één) maand na uw verzoek meedelen welk gevolg hieraan gegeven werd. Indien u voor een bepaald verwerking uw toestemming heeft gegeven, heeft u te allen tijde het recht om deze in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor de intrekking.
Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
(Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België of contact@apd-gba.be).

Je hebt nog vragen?

 

Een vraag? Een suggestie? We horen het graag! Bel ons, mail ons, en we antwoorden je zo snel mogelijk.

Evelien Tanghe

Tina De Groote

Sander Lenaerts
VAT 1003 101 942
Privacyde algemene voorwaarden | Cookie | © 2023-2024, A bit MORE

MADE WITH BY OKAPPI